طراحی شهربازی

شهربازی معروف و مشهور دیزنی لند با بهره گیری از همین روش به عنوان یکی از مطرح ترین شهربازی های دنیا شناخته شد.

در گام بعدی جانمایی دستگاههای انتخابی مهم می باشد که شادان تولید با توجه به تجربه خود قرارگیری هر دستگاه را در جای مناسب خود و با بهره گیری از حداقل فضای ممکن را محیا می نماید.